ต่อจากบทความที่แล้ว รวมคำกริยาเจ๋งๆที่ควรนำมาใช้ใน Resume (หมวด A-B)

กลับมาตามคำสัญญาที่เคยให้ไว้ วันนี้ DailyEnglish มีคำศัพท์ชุดใหญ่มาฝากเอาไว้ไปใช้เขียนเรซูเม่ ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอะไรทั้งนั้น เราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ   

resume 2

ภาษาอังกฤษ คำอ่าน คำแปล
Calculated
Campaigned
Captured
Carried out
Cataloged
Caused
Centralized
Chaired
Championed
Changed
Charted
Checked
Clarified
Classified
Closed
Coached
Collaborated
Collected
Combined
Commanded
Commended
Commented
Communicated
Compared
Compiled
Completed
Composed
Computed
Conceived
Conceptualized
Condensed
Conducted
Conferred
Conserved
Considered
Consolidated
Constructed
Consulted
Contacted
Contained
Contracted
Contributed
Controlled
Converted
Convicted
Coordinated
Corrected
Correlated
Corresponded
Corroborated
Counseled
Counted
Created
Criticized
Cultivated
Cured
Customized
Dealt with
Decided
Decreased
Defined
Delegated
Delivered
Demonstrated
Described
Designated
Designed
Detected
Determined
Developed
Devised
Diagnosed
Directed
Discovered
Dispatched
Dispensed
Displayed
Dissected
Distinguished
Distributed
Documented
Doubled
Drafted
Drove
Earned
Economized
Edited
Educated
Effected
Eliminated
Emphasized
Employed
Empowered
Enabled
Enacted
Encouraged
Ended
Endorsed
Energized
Enforced
Engaged
Engineered
Enhanced
Enlarged
Enlisted
Ensured
Entertained
Established
Estimated
Evaluated
Examined
Exceeded
Executed
Expanded
Expedited
Experienced
Experimented
Explained
Explored
Expressed
Extended
Extracted
Facilitated
Familiarized
Fashioned
Filed
Filled
Finalized
Financed
Fine-tuned
Fixed
Focused
Forecast
Formed
Formulated
Fostered
Found
Founded
Fulfilled
Functioned as
Furnished
Gained
Gathered
Generated
Graded
Graduated
Granted
Grew
Guided
Halved
Handled
Harmonized
Harnessed
Headed
Helped
Hired
Hypothesized
Identified
Illustrated
Imagined
Implemented
Impressed
Improved
Improvised
Incorporated
Increased
Indexed
Indoctrinated
Influenced
Informed
Initiated
Innovated
Inspected
Inspired
Installed
Instigated
Instituted
Instructed
Insured
Integrated
Interpreted
Interviewed
Introduced
Invented
Invested
Investigated
Involved
Issued
Joined
Judged
Justified
Kept
Launched
Lead
Learned
Leased
Lectured
Liaised
Licensed
Listed
Located
Logged
Made
Magnified
Maintained
Managed
Marketed
Mastered
Matched
Maximized
Measured
Mediated
Merged
Met
Met with
Minimized
Mobilized
Moderated
Modernized
Modified
Monitored
Motivated
Moved
Named
Navigated
Negated
Negotiated
Observed
Obtained
Opened
Operated
Optimized
Ordered
Organized
Originated
Outlined
Overhauled
Oversaw
Participated
Perceived
Performed
Persuaded
Photographed
Piloted
Pinpointed
Pioneered
Placed
Played
Planned
Predicted
Prepared
Presented
Presided
Prevented
Printed
Prioritized
Processed
Procured
Produced
Programmed
Prohibited
Projected
Promoted
Proofread
Proposed
Protected
Proved
Provided
Publicized
Published
Purchased
Pursued
Qualified
Queried
Questioned
Raised
Ran
Ranked
Rated
Reached
Realigned
Realized
Reasoned
Received
Recognized
Recommended
Reconciled
Recorded
Recruited
Redesigned
Reduced
Referred
Registered
Regulated
Rehabilitated
Reinforced
Related
Remodeled
Rendered
Reorganized
Repaired
Replaced
Replied
Reported
Represented
Reputed
Researched
Resolved
Responded
Restored
Restructured
Retrieved
Revamped
Reversed
Reviewed
Revised
Revitalized
Routed
Saved
Scheduled
Screened
Searched
Secured
Selected
Separated
Served
Serviced
Set or set up
Shaped
Shared
Showed
Simplified
Simulated
Sketched
Slashed
Sold
Solidified
Solved
Sorted
Sought
Sparked
Specialized
Specified
Spoke
Sponsored
Staffed
Standardized
Started
Steered
Stimulated
Stored
Streamlined
Strengthened
Stressed
Stretched
Structured
Studied
Submitted
Substituted
Succeeded
Suggested
Summarized
Superseded
Supervised
Supplemented
Supplied
Supported
Surpassed
Surveyed
Synchronized
Systematized
Tabulated
Tackled
Targeted
Taught
Terminated
Tested
Tightened
Took or took over
Totaled
Toured
Traced
Tracked
Traded
Trained
Transcribed
Transferred
Transformed
Translated
Transmitted
Transported
Traveled
Treated
Triggered
Trimmed
Tripled
Triumphed
Turned
Tutored
Typed
Umpired
Uncovered
Understood
Understudied
Undertook
Underwent
Underwrote
Unified
United
Unraveled
Updated
Upgraded
Urged
Used
Utilized
Validated
Valued
Verbalized
Verified
Visited
Vitalized
Volunteered
Weighed
Widened
Won
Worked
Wrote
แคลคูเลถิด
แคมเพน
แค้ป เจ่อะด์
แครี่ด์ เด้าท์
แค้ตตาล่อกด์
ค้อสด์
เซ็นโทร่ว ไลซท์
แชร์ ด
แชมเพี่ยนด์
เช้งจ์ ด
ชาร์ทถิด
เช็คด์
แคลร์ ริ ไฟด์
แคลส สิ ไฟด์
โคล๊สถ์
โค้ชท์
คอลลาโบเรถิด
คอลเล็คถิด
คอมไบนด์
คอมแมนดิด
คอมเมนดิด
คอมเม้นถิด
คอมมูนิเคถิด
คอมแพร์ ด
คอมไพล์ ด
คอมพลีทถิด
คอมโพ้สท์
คอมพิ้วถิด
คอนซี้ฟด์
คอนเซ้ปช่วลไลซ์ ท
คอนเดนซ์ ท
คอนดัคถิด
คอนเฟอร์ ด
คอนเซิ้ฟด์
คอนซีเดอร์ ด
คอนโซลิเดถิด
คอนสตรั๊คถิด
คอนซัลถิด
ค้อนแท้กถิด
คอนเทนด์
ค้อนแทร็กถิด
คอนทรีบิ้วถิด
คอนโทรลด์
คอนเวอร์ถิด
คอนวิ๊กถิด
โค ออร์ดิเนถิด
คอเร็คถิด
คอร์รีเลถิด
คอร์เรสเสอะปอนดิด
คอร์โรโบเรถิด
เค้าน์เซิลด์
เค้าถิด
ครีเอถิด
คริติไซ้ซ์ ท
คัลทิเวถิด
เคียร์ด
คัสโตไม้ซ์ ท
เดลท์ วิธ
ดีไซด์ดิด
ดีครีสท์
ดีไฟน ด
ดีลีเกถิด
ดีลิเวอร์ ด
เดมอน สเตรทถึด
เด๊ส ไคร้บ์ ด
ดีซิกเนถิด
ดีไซน์ ด
ดีเท็กถิด
ดีเทอมินด์
ดีเวลโล้ปท์
ดีไว้ซท์
ได๊ แอ็ก โนสด์
ไดเร็คถิด
ดิสคัฟเวอร์ ด
ดิสแพชท์
ดิสเปนส์ ท
ดิสเพลย์ ด
ดิส เซ็คถิด
ดิส ทิง กวิชท์
ดิสทรีบิ้วถิด
ด๊อกคูเมนถิด
ดั๊บโบลด์
ดร๊าฟถิด
โดร๊ฟ
เอิร์นด์
อิโคโนไม้ซ์ ท
อีดิถิด
อีดูเคถิด
อิฟเฟ็คถิด
เอลิมิเนถิด
เอ็มฟาไซ้ซ์ ท
เอมพลอยด์
เอมพาวเวอร์ ด
เอเนเบิลด์
เอแนคถิด
เอ็นเคอเรจด์
เอ็นดิด
เอ็นดอร์ส ท
เอเนอร์ไจ้ซ์ ท
เอ็นฟอร์ซ ท
เอ็นเกจด์
เอ็นจิเนียร์ ด
เอ็นฮ๊านซ์ ท
เอ็นล้าจด์
เอ็นลิสถิด
เอ็นเชอร์ ด
เอ็นเตอร์เทนด์
เอสทาบลิชท์
เอสติเมถิด
อีวาลูเอถิด
เอ็กแซมินด์
เอ็กซี๊ดดิด
เอ็กเซคิ้วถิด
เอ็กซ์แพนดิด
เอ็กซ์เพไดท์ถิด
เอ็กเพอริเอ้นซ์ ท
เอ็กซ์เพอริเมนถิด
เอ็กซ์เพลนด์
เอ็กซ์เพลอร์ ด
เอ็กซ์เพรสท์
เอ็กซ์เทนดิด
เอ็กซ์แทร็กถิด
แฟซิลิเทถิด
แฟมิลิอาไร้ซ์ ท
แฟเชิ่นด์
ไฟล์ ด
ฟิลด์
ไฟน้อลไล้ซ์ ท
ไฟแน้นซ์ ท
ไฟน์ ทิวน์ ด
ฟิกซ์ ท
โฟคัสท์
โฟร์แค้สท์
ฟอร์มด์
ฟอมูเลถิด
ฟ้อสเตอร์ ด
ฟาวนด์
ฟาวดิด
ฟูลฟิลด์
ฟังเชิ่นด์ แอส
เฟอนิชท์
เกนด์
แกเธ่อร์ ด
เจเนอเรถิด
เกรดดิด
เกรดูเอถิด
แกร๊นถิด
กรูว
ไกดิด
ฮ้าฟด์
แฮนเดิ้ลด์
ฮาโมไน้ซ์ ท
ฮาร์เนสท์
เฮ้ดดิด
เฮ้วป์ ท
ไฮร์ ด
ไฮโปทีไซส์ ท
ไอเดนทิไฟด์
อิลัสเทรถิด
อิเมจิ้นด์
อิมพลิเมนถิด
อิมเพร้สท์
อิมพรู้ฟด์
อิมโพรไว้ซ์ ท
อินคอร์ปอเรถิด
อินครี้สท์
อินเด็กซ์ ท
อินด็อกทรีเนถิด
อินฟลูเอ้นซ์ ท
อินฟอร์ม ด
อินิชิเอถิด
อินโนเวถิด
อินเสอะเปคถิด
อินเสอะไปร์ ด
อินเสอะตอลด์
อินสติเกถิด
อินสติทิ้วถิด
อิน เสอะตรั๊คถิด
อินเชอร์ ด
อินทีเกรถิด
อินเทอะพรีถิด
อินเทอวิวด์
อินโทรดิ้วซ์ ท
อินเวนถิด
อินเว้สถิด
อินเว้สติเกถิด
อินโว้ลฟ์ ท
อิชชู่ท์
จอยน์ ด
จั๊จด์
จั๊สติไฟด์
เค้ปท์
ล้อนช์ ท
ลี้ด
เลินด์
ลี้สท์
เล็กเชอร์ ด
ลิเอ้สท์
ไลเซิ่นซ์ ท
ลิสถิด
โลเคถิด
ลอกด์
เมย์ด
แม็กนิไฟด์
เมนเทนด์
แมนิจด์
มาเคถิด
มาสเตอร์ ด
แม็ชท์
แม็กซิไม้ซ์ ท
เมเชอร์ ด
เมดิเอถิด
เมิ้จด์
เม็ท
เม็ท วิธ
มินิไม้ซ์ ท
โม้บิไลซ์ ท
ม้อเดเรถิด
ม้อเดอไนซ์ ท
ม้อดีไฟด์
ม้อนิเถ่อะด์
โมทิเวถิด
มู้ฟด์
เนมด์
เนวิเกถิด
เนเกถิด
เนโกทิเอถิด
อ็อบเซิ้ฟด์
อ็อบเท้นด์
โอ้เพิ่นด์
อ้อเปอเรถิด
อ้อบทิไม้ซ์ ท
อ้อเดอะร์ ด
ออแกไน้ซ์ ท
ออริจิเนถิด
เอ้าท์ไลน์ ด
โอ้เวอะฮ้อลด์
โอ้เวอะซอว
พาร์ทิซิเพถิด
เพอซี้ฟด์
เพอฟอร์ม ด
เพอซูเอดิด
โฟ้โตกร้าฟด์
ไพ้ลอถิด
พินพ้อยถิด
ไพ้เออะเนี่ยร์ ด
เพล้ซท์
เพลย์ ด
แพลนด์
พรีดิ๊กถิด
พรีแพด์
พรีเซ้นถิด
พรีไซดิด
พรีเวนถิด
พริ้นถิด
ไพออริไท้ซ์ ท
โพร้เสสท์
โพร้เคียวร์ ด
โพรดิ๊วซ์ ท
โพรแกรมด์
โพรฮิ๊บิถิด
โพรเจคถิด
โพรโมถิด
พรู้ฟหรีด
โพรโพ้สท์
โพรเท้คถิด
พรู้ฟด์
โพรไวดิด
พับบลิไซซ์ ท
พับบลิ๊ชท์
เพอร์เช้สท์
เพอซูด์
ควอ ลิไฟด์
เควรีด์
เคว้สเชิ่นด์
เร้สท์
แรน
แร้งท์
เรถิด
รี๊ชท์
ริอัลไลน์ ด
ริอัลไล้ซ์ ท
รี๊เสิ่นด์
รีซี้ฟด์
เรคค็อกไนซ์ ท
เรคคอมเมนดิด
เร้คอนไซล์ ด
เร้คคอดิด
รีครู้ทถิด
รีดีไซนด์
รีดิ้วซ์ ท
รีเฟอร์ ด
รีจิสเตอด์
เร้คกูเลถิด
รีฮาบิ๊ลิเทถิด
รี้อินฟ้อร์ส ท
รีเลถิด
รีโม้เดิ่ลด์
เร้นเดอด์
รีอ้อแกไนซ์ ท
รีแพร์ ด
รัเพล้สท์
รีพลายด์
รีพ้อทถิด
เร้พรีเซนถิด
รีพิ้วถิด
รีเสิชท์
รีโซ้ล์ฟ ด
เร้สปอนดิด
รีเสอะโตร์ ด
รีเสอะตรั๊คถิด
รีทริฟด์
รีแว้มพ์ ท
รีเวิ้สท์
รีวิ้วด์
รีไว้ซ์ ท
รีไว้ทัลไลซ์ ท
รูทถิด
เซ้ฟด์
เสอะเก๊ด่วลด์
เสอะกรีนด์
เสิ้ชท์
ซีเคียวร์ ด
ซีเล็คถิด
เซ้พเพอะเรถิด
เซิ้ฟด์
เสอะวิซท์
เซ็ท / เซ็ท อัพ
เช้พท์
แชร์ ด
โชว์ ด
ซิมพลิไฟด์
ซิมูเลถิด
เสอะเก๊ชท์
เสอะแล๊ชท์
โซลด์
โซลิดิไฟด์
ซาวฟ์ ด
ซ้อทถิด
ซ้อท
เสอะป้าคท์
เสอะเป๊เชี่ยวไลซ์ ท
เสอะเป๊ซิไฟด์
เสอะโป๊ค
เสอะปอนเซอด์
เสอะแต๊ฟด์
เสอะแตนดาได้ซ์ ท
สตาถิด
สเตียร์ ด
สติมูเลถิด
สโตรด์
สตรีมไลน์ ด
สเตร้งเทนด์
สเตร้สท์
สเตร้ชท์
สตรั๊คเจอะด์
สดั๊ดดิด
ซัพมิทถิด
ซัพสติทิวถิด
ซักซี้ดดิด
ซักเจ้สท์
ซัมมะไรซ์ ท
ซู้เปอะซี้ดิด
ซู้เปอะไวซ์ ท
ซัพเพิลเมนถิด
ซัพพลายด์
ซัพพ้อถิด
เซอแพ้สท์
เซอเวย์ ด
ซิงโครไน้ซ์ ท
ซีสเตมาไทซ์ ท
แท็บบูเลถิด
แท็คโค่ลด์
ทาเก้ตถิด
ท้อท
เทอมิเนถิด
เท้สถิด
ไท้เถ่นด์
ทุก / ทุกโอ้เว่อะ
โทโท่ลด์
ทัวร์
เทรซท์
แทร้คท์
เทร้ดดิด
เทรย์น ด
ทรานสไคร้บ์ ด
ทรานสเฟอร์ ด
ทรานสฟอร์ม ด
ทรานสเลถิด
ทรานสมิทถิด
ทรานสป้อทถิด
แทร้เว่ลด์
ทรี้ทถิด
ทริกเกอร์ ด
ทริมด์
ทริปโป่ลด์
ไทร้อั่มฟ์ ด
เทิร์น ด
ทิ้วเถ่อะด์
ไท้ป์ ด
อัมไพร์ ด
อันคัฟเฟว่อะด์
อันเดอะเสอะตู้ด
อันเดอะสตั๊ดดิด
อันเดอะทุ้ค
อันเดอะเว้นท์
อันเดอะโรว้ท
ยูนิไฟด์
ยูไนถิด
อันแร้เวลด์
อั๊พเด้ถิด
อั๊พเกรดิด
เอิ๊จด์
ยู๊สท์
ยู๊ทิไลซ์ ท
แว๊ลิเดถิด
แว่ล หยู่ด์
เวอะบอลไล้ซ์ ท์
เวอริไฟด์
วิซิถิด
ไว้ท่อลไลซ์ ท
ว้อลุนเทียร์ ด
เว้ด์
ไว้เดนด์
วอน
เวิร์ค ท
โรว้ท
คาดการณ์, คำนวณ
รณรงค์
จับกุม
ทำให้สำเร็จ
บันทึกในบัญชีรายชื่อ
ทำให้เกิด
รวมอำนาจ
ดำรงตำแหน่งประธาน
ชนะเลิศ
เปลี่ยน
กำหนดแผนการ
ตรวจสอบ
ทำให้เข้าใจง่าย
จัดกลุ่ม
ปิด, จบ
ฝึกให้
ร่วมมือ
เก็บรวบรวม
รวมกัน
ควบคุม
แนะนำ
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อสื่อสาร
เปรียบเทียบ
แปลโปรแกรม, เรียบเรียง
ทำทั้งหมด
ประกอบด้วย
คำนวณ
คิด
สร้างกรอบความคิด
ทำให้น้อยลง, ย่อ
นำ
พบปะพูดคุย
อนุรักษ์, ถนอม
พิจารณา
รวมเป็นหนึ่ง
สร้าง
ขอคำปรึกษา
ติดต่อ
บรรจุ
ทำสัญญา
มีส่วนทำให้
ควบคุม
เปลี่ยน
พิสูจน์ว่าผิด
ประสานงาน
แก้ไขให้ถูกต้อง
มีความสัมพันธ์ร่วมกัน
โต้ตอบจดหมาย
ยืนยัน
ให้คำแนะนำ, ให้คำปรึกษา
นับ
สร้างสรรค์
วิจารณ์
ฝึกฝน
รักษา
ทำตามคำสั่งลูกค้า
จัดการปัญหา
ตัดสินใจ
ลด
นิยาม, กำหนด
มอบให้ทำแทน
ส่งถึง
สาธิต
อธิบาย
ตั้งชื่อ, ให้ชื่อ
ออกแบบ
ค้นหา
กำหนด
พัฒนา
คิดขึ้นใหม่, ประดิษฐ์ใหม่
วินิจฉัย
ชี้ทาง, นำทาง
ค้นพบ
ส่งของ
แจกจ่าย
แสดง
ตรวจสอบ
แยกแยะ, จำแนกความแตกต่าง
เผยแพร่, แจกจ่าย
ใช้เอกสารประกอบ
ทำเป็นสองเท่า
ร่าง
ขับเคลื่อน
ได้กำไร
ประหยัด
แก้ไข
ให้การศึกษา
ก่อให้เกิด
ขจัด
ให้ความสำคัญ
ใช้, ว่าจ้าง
ให้อำนาจ
ทำให้เป็นไปได้/ใช้งานได้
ออกกฎหมาย
ปลุกใจ, ส่งเสริม
จบ
ให้การรับรอง
กระตุ้น
บังคับให้ทำ
ว่าจ้าง, เริ่มเดินเครื่องทำงาน
วางแผน
ทำให้ดีขึ้น
ทำให้ใหญ่ขึ้น
เกณฑ์ทหาร, เข้าเป็นทหาร
ทำให้แน่ใจ
ให้ความบันเทิง
สถาปนา, ก่อตั้ง
ประมาณ
ประเมินผล
ไตร่สวน
เกินกว่า
ดำเนินการ
แผ่ขยาย
เร่ง
มีประสบการณ์
ทดลอง
อธิบาย
ค้นหา
แสดงออก
ยืดเวลา, เสนอให้
ถอนออก, ดึงออก
ทำให้สะดวกขึ้น
ทำให้คุ้นเคย
ทำให้เป็นรูปร่าง
จัดเข้าแฟ้ม
เติม
ทำให้เสร็จสมบูรณ์
จัดหาเงินทุนให้
แก้ไขปรับปรุง
แก้ไข, ซ่อมแซม
เพ่งความสนใจ
คาดการณ์
สร้างเป็นรูปร่าง
กำหนด
ดูแล, อุปการะ
ค้นหา
ค้นพบ
เติมเต็ม
ทำหน้าที่เป็น
ตกแต่ง, จัดหาให้
ได้รับ
รวมกลุ่ม
สร้างขึ้น
แบ่งระดับ
เรียนจบ
ยินยอม
เติบโต, พัฒนา
นำ
แบ่งครึ่ง
ดูแล, จัดการ
ทำให้เข้ากัน
ควบคุม
มุ่งหน้าไป
ช่วยเหลือ
จ้าง
สร้างสมมุติฐาน
ชี้ตัว, แสดงตัว
แสดงตัวอย่าง
จินตนาการ, คาดคิด
ทำให้มีผล
ทำให้ประทับใจ
ปรับปรุง
ด้นสด
รวมกันเป็นกลุ่มบริษัท
เพิ่ม
ทำดัชนี
ปลูกฝัง
มีอิทธิพลต่อ
แจ้งให้ทราบ
ริเริ่ม
เปลี่ยนแปลงใหม่
ตรวจสอบ
บันดาลใจ
ติดตั้ง
กระตุ้น
ก่อ
สั่งสอน
ประกัน
ผสมผสาน
แปลความ
สัมภาษณ์
แนะนำ
ประดิษฐ์
ลงทุน
สืบสวน
เกี่ยวข้อง
แจกจ่าย
เข้าร่วม
ตัดสิน
แสดงให้เห็นถึง
เก็บ
เริ่มดำเนินการ
นำ
เรียนรู้
ให้เช่า
บรรยาย
ประสานงาน
อนุญาต
ลงรายการ
ก่อตั้ง
จดบันทึก
ทำ
ทำให้เพิ่มมากขึ้น
รักษา
จัดการ
วางตลาด
เข้าใจถ่องแท้
เข้ากัน
ทำให้สูงสุด
วัดขนาด
ไกล่เกลี่ย
รวมเข้าด้วยกัน
พบปะ
พบโดยบังเอิญ
ทำให้เล็กลงที่สุด
ระดมกำลัง
ทำให้บรรเทา
ทำให้ทันสมัย
เปลี่ยนแปลง
เฝ้าสังเกต
กระตุ้น
ย้าย
ตั้งชื่อ
หาตำแหน่ง
คัดค้าน
ต่อรอง
สังเกต
ได้รับ
เปิด
ปฏิบัติ
ใช้ให้เหมาะสม
สั่งการ
จัดระบบ
เริ่มต้น
ร่าง, สรุป
ยกเครื่อง
ตรวจตรา
ร่วมมือ
รับรู้
ปฏิบัติหน้าที่
โน้มน้าว
ถ่ายภาพ
ขับเครื่องบิน, นำร่อง
หาตำแหน่ง
บุกเบิก
วาง
เล่น, แสดง
วางแผน
ทำนาย
เตรียม
เสนอ, แสดง
เป็นผู้นำ
ป้องกัน
พิมพ์
จัดลำดับก่อน
ดำเนินการ
จัดหามา
สร้าง
เขียนชุดคำสั่ง
ห้าม
เสนอ
เลื่อนตำแหน่ง
พิสูจน์อักษร
เสนอ
ปกป้อง, คุ้มครอง
พิสูจน์
จัดหาให้
เผยแพร่
ตีพิมพ์
ซื้อ
ไล่ตาม
มีคุณสมบัติเหมาะสม
สอบถาม
ตั้งคำถาม
ทำให้เพิ่มขึ้น
ดำเนินงาน
จัดลำดับ
ประเมินค่า
ไปถึง
จัดทำใหม่
ตระหนัก
ชี้แจง
รับ
จำได้, สำนึก
แนะนำ
ประนีประนอม
บันทึก
รับพนักงานใหม่
ออกแบบใหม่
ลด, ตัดทอน
อ้างถึง
ลงทะเบียน
บัญญัติ
ฟื้นฟู, กอบกู้
ทำให้แข็งแกร่งขึ้น
เกี่ยวข้อง
สร้างใหม่
ถอดความ
จัดระบบใหม่
ซ่อมแซม, แก้ไข
แทนที่
ตอบ
รายงาน
แสดงให้เห็นถึง
ขนานนาม
วิจัย
แก้ปัญหา
ตอบ
ฟื้นฟู, ซ่อมแซม
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่
ทำให้กลับสู่สภาพเดิม
ปรับปรุงใหม่
กลับกัน
ทบทวน
แก้ไข
ให้ชีวิตใหม่
วางเส้นทาง
บันทึก
ทำตารางเวลา
คัดเลือก
ค้นหา
ป้องกัน
เลือก
แยก
รับใช้
ให้บริการ
ตั้งขึ้น
ทำให้เป็นรูปร่าง
แบ่งปัน
แสดง
ทำให้ง่ายขึ้น
เลียนแบบ
ร่าง
เฉือน, ตัดทอน
ขาย
รวมเป็นปึกแผ่น
แก้ปัญหา
แยกประเภท
ค้นหา
เกิดประกาย
ศึกษาเป็นพิเศษ
ระบุ
พูด
สนับสนุน
บรรจุคนทำงาน
จัดมาตรฐาน
เริ่ม
นำทาง
กระตุ้น
กักเก็บ
ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทำให้แข็งแรงขึ้น
เน้น
ขยายาออก, ยืด
ประกอบโครงสร้าง
ศึกษา
มอบ, ยื่น
แทนที่, สับเปลี่ยน
สำเร็จ
แนะนำ
สรุปความ
เข้าแทนที่
ตรรวจตรา
เสริม, เพิ่มเติม
จัดหาให้
สนับสนุน
เกินกว่า, ล้ำหน้ากว่า
สำรวจ
เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน
ทำให้กลายเป็นระบบ
จัดทำเป็นตาราง
จัดการแก้ปัญหา
ตั้งเป้าหมาย
สอน
ทำให้สิ้นสุด
ทดสอบ
ทำให้แน่นหนา
เข้ารับงานต่อ
รวมยอด
ท่องเที่ยว
ติดตาม
ตามรอย
ค้าขาย
ฝึก
แปลง
ย้าย, ส่งผ่าน
เปลี่ยนแปลง
แปล
ถ่ายทอด
ขนย้าย
ย้าย, ท่องเที่ยว
ปฏิบัติต่อ
กระตุ้น
ตัดออก
ทำให้เป็นสามเท่า
ได้รับชัยชนะ
เปลี่ยน, เลี้ยว
สอนพิเศษ
พิมพ์
เป็นกรรมการ
เปิดออก
เข้าใจ
ฝึกทำหน้าที่แทน
สัญญา
ผ่านประสบการณ์
รับประกัน
รวมเป็นหนึ่ง
รวมตัวกัน
แก้ออก
ปรับให้เป็นปัจจุบัน
ยกระดับ
เร่ง, กระตุ้น
ใช้งาน
ทำให้เป็นประโยชน์
ทำให้ถูกต้อง
ประเมินค่า, ให้ความสำคัญ
แสดงความคิดเป็นคำพูด
ตรวจสอบ
เยี่ยม
ทำให้มีชีวิต
อาสา
ประเมิน
ขยายออก
ชนะ
ทำงาน
เขียน

คอมเมนต์ได้เลย!