ประเทศไทยของเราถือเป็นเมืองทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากประชากรมากกว่า 50% นั้นได้นับถือศาสนาพุทธเป็นหลัก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้ปิดกั้นศาสนาอื่นๆ ศาสนาที่ต่างก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยได้ เมื่อพูดถึงศาสนาแล้วทุกคนเคยสงสัยหรือไม่ค่ะว่าศาสนาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ฯลฯ นั้นภาษาอังกฤษอ่านและเขียนว่าอย่างไรบ้าง

“ศาสนา” ภาษาอังกฤษ จะเรียกว่า religion”  ซึ่งเราสามารถพบคำนี้ได้ทั่วไป หากเราได้ไปสมัครงานก็จะได้พบคำนี้อยู่บ่อยๆค่ะ โดยศาสนาที่กิ๊ฟนำมาฝากจะเป็นศาสนาหลักที่เราคุ้นเคย ลองไปดูกันเลยค่ะ…

religions

ศาสนา ภาษาอังกฤษ

Christianity

“Christianity” หรือศาสนาคริสต์ มีศาสดาคือ “พระจีซัสไครสต์” (Jesus Christ) หรือที่เรียกกันว่า “พระเยซูคริสต์” มีคัมภีร์ไบเบิล (Bible) เป็นหลักคำสอนและมีนักบวช

ศาสนาคริสต์ เป็นศาสนาที่แพร่หลายไปทั่วโลก มีทั้งหมด 4 นิกายคือ คริสต์ คาทอลิก คริสเตียน และโปรแตสแตนท์ โดยประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาคริสต์มากที่สุด คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา (คิดโดยประมาณ 235 ล้านคน) ประเทศบราซิล (คิดโดยประมาณ 169 ล้านคน) ประเทศเม็กซิโก (คิดโดยประมาณ 103 ล้าน) ประเทศรัสเซีย (คิดโดยประมาณ 101 ล้านคน) และประเทศฟิลิปปินส์ (คิดโดยประมาณ 84 ล้านคน)

Islam

“Islam” หรือศาสนาอิสลาม มีศาสดาชื่อ “มุฮัมมัด” (Mohammed) นับถือพระเจ้าองค์เดียวคือ “พระอัลเลาะห์” (Allah) มีคัมภีร์อัลกุรอานเป็นหลัก ไม่มีนักบวช ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่แพร่หลายอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุด คือ ประเทศอินโดนีเชีย (คิดโดยประมาณ207 ล้านคน) ประเทศปากีสถาน (คิดโดยประมาณ 160 ล้านคน) ประเทศอินเดีย (คิดโดยประมาณ 150 ล้านคน) ประเทศบังคลาเทศ (คิดโดยประมาณ 132 ล้านคน) และประเทศอียิปต์ (คิดโดยประมาณ 72 ล้านคน) ซึ่งสัดส่วนของผู้ที่นับถือศาสนานี้มากสุดคือ ตะวันออกกลาง เพราะมีผู้นับถือ 91.2% ของจำนวนประชากรทั้งหมด

Brahmanism – Hinduism

“Brahmanism- Hinduism” หรือศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู ไม่มีศาสดาที่ชัดเจน มีคัมภีร์พระเวท มีนักบวช ประเทศที่นับถือศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู ซึ่งเกือบทั้งหมดคิดเป็น 99% กระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคเอเชียใต้ ซึ่งประเทศที่นับถือศาสนานี้ คือ ประเทศอินเดีย (คิดโดยประมาณ 910 ล้านคน) ประเทศเนปาล (คิดโดยประมาณ 23 ล้านคน) ประเทศบังคลาเทศ (คิดโดยประมาณ 16 ล้านคน) ประเทศอินโดนีเซีย (คิดโดยประมาณ 4.7 ล้านคน) และประเทศปากีสถาน (คิดโดยประมาณ 3.3 ล้านคน)

Buddhism

“Buddhism” หรือศาสนาพุทธ มีศาสดาคือ “พระพุทธเจ้า” (Buddha) มีพระไตรปิฎกเป็นหลัก มีนักบวชเรียกว่า “พระสงฆ์” (monk) ศาสนาพุทธเป็นลัทธิความเชื่อที่ถือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางปฏิบัติ ประเทศที่มีประชากรที่นับถือมากที่สุดคือ ประเทศจีน (คิดโดยประมาณ 600 ล้านคน)  ประเทศญี่ปุ่น (คิดโดยประมาณ 100 ล้านคน) ประเทศเวียดนาม (คิดโดยประมาณ 70 ล้านคน) ประเทศไทย (คิดโดยประมาณ 62 ล้านคน) และประเทศพม่า (คิดโดยประมาณ 42 ล้านคน) ศาสนาพุทธมีหลายนิกาย ซึ่งคนในแต่ละประเทศจีน ญี่ปุ่น และเวียดนามนั้น ประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน ลัทธิเต๋า ขงจื้อ ชินโต และเซน ซึ่งประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทหรือหินยาน และเป็นประเทศที่มีผู้นับถือมากที่สุดในโลก

Agnostic / Atheist

Agnostic หรือ Atheist (เอ-เธียส) คือผู้ที่ไม่นับถือศาสนาใดๆ ไม่เชื่อในศาสนา ไม่เชื่อในพระเจ้า เชื่อแต่ในหลักของวิทยาศาสตร์ ซึ่งในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้า เราก็มักจะพบเห็น Atheist ได้ทั่วไป โดยเฉพาะในทวีปยุโรปและอเมริกา

นอกจากนี้ยังมีประชากรที่ยังคงนับถือผีสางเทวดา ซึ่งกระจายตัวอยู่ในชนเผ่าต่างๆ ในทวีปแอฟริกาและหมู่เกาะในมหาสมุทรแปชิฟิก

นอกเหนือจากความรู้ภาษาอังกฤษทางศาสนาแล้วกิ๊ฟยังได้รวบรวมพระศาสดาและประเทศที่นับถือศาสนานั้นๆมาฝาก เพิ่มเติมเป็นความรู้รอบตัวให้แก่ผู้อ่าน ทั้งนี้ทั้งนั้นหวังว่าผู้อ่านจะสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้นะคะ ถึงแม้ว่าเราจะต่างศาสนา ต่างความคิดแต่กิ๊ฟเชื่อว่าทุกศาสนานั้นสอนให้ทุกคนเป็นคนดี และสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างมีความสุข…

ขอบคุณที่มา: My First Brain 

คอมเมนต์ได้เลย!