วันนี้ DailyEnglish มีคำศัพท์ที่ใช้ในการกรอกใบสมัครงานภาษาอังกฤษ (application form) มาฝากครับ แอดมินแบ่งเป็นหมวดหมู่และเรียงลำดับตัวอักษร (A-Z) ให้อ่านง่ายขึ้นแล้วนะครับ มาดูกันเลย

1366396908_emblem-people

Personal Data ข้อมูลส่วนตัว

Age อายุ
Applicant / Candidate ผู้สมัครงาน
Applicant name /
Applicant signature 
ชื่อผู้สมัคร / ลายเซ็น          
Citizenship / Nationality พลเมือง / สัญชาติ
Color of eyes สีตา                  
Color of hair สีผม
Complexion สีผิว
Confidential ความลับ
Date of Birth วัน เดือน ปีเกิด
Dependents ผู้ที่อยู่ในความอุปการะ
Domicile ภูมิลำเนา
Expected salary / Salary expected เงินเดือนที่ต้องการ
Guarantor ผู้ค้ำประกัน
Height ส่วนสูง
Identification Card No. /
ID Card No.
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
Maiden name นามสกุลเดิมของผู้หญิง (ก่อนแต่งงาน)
Name-Surname ชื่อ – นามสกุล
Negotiable ต่อรองได้ (เงินเดือน)
Occupation อาชีพ
Ordainment บวช
Passed away / Deceased ตาย
Permanent address ที่อยู่ถาวร
Person to notify in case of emergency บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
Personal data / Curriculum vitae /
Resume / Bio-Data
ประวัติส่วนตัว
Position applied for / Position desired
ตำแหน่งที่สมัคร
Postal code รหัสไปรษณีย์
Present address ที่อยู่ปัจจุบัน
Race เชื้อชาติ
References / Referee บุคคลอ้างอิง
Relative ญาติ
Responsibilities งานที่รับผิดชอบ
Sex เพศ
Type in own handwriting เขียนใบสมัครด้วยลายมือตนเอง
Weight น้ำหนัก

1366352651_graduated

Education Background ประวัติการศึกษา

Bachelor’s Degree    ปริญญาตรี
Certificate degree obtained ประกาศนียบัตร / ปริญญาที่ได้รับ
Degree Certificate ใบปริญญาบัตร
Degree obtained วุฒิการศึกษาที่ได้รับ
Diploma อนุปริญญา
Equivalent qualification คุณวุฒิเทียบเท่า
High school มัธยมศึกษาตอนปลาย
High Vocational Certificate ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
Primary School / Elementary School  ประถมศึกษา
Secondary School มัธยมศึกษาตอนต้น
Transcript / Statement of Marks ใบแสดงผลการเรียน 
Vocational อาชีวศึกษา
Vocational Certificate ประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

อ่านเพิ่มเติม: 10 สิ่งที่ไม่ควรใส่ในเรซูเม่เด็ดขาด

Experiences / Previous Employment ประสบการณ์ / ประวัติการทำงา

Expert in…                                                  เชี่ยวชาญในด้าน
Extra-curricular activities กิจกรรมนอกหลักสูตร
Full-time job งานประจำ                                           
Part-time job อาชีพเสริม
Period of employment ระยะเวลาการทำงาน
Reasons for leaving เหตุผลที่ลาออกจากงาน
Related field สาขา / วิชาที่เกี่ยวข้อง
Self-employed ทำงานส่วนตัว
Seminars การสัมมนาที่เข้าร่วม
Special skills ความชำนาญพิเศษ
Training courses การฝึกอบรม

folder-documents-icon

 Documents เอกสารต่างๆ

Application Form                                                 ใบสมัครงาน                             
Application Letter จดหมายสมัครงาน
Birth Certificate สูติบัตร
Home Registration ทะเบียนบ้าน
Identification Card (I.D. Card) บัตรประจำตัวประชาชน
Issued by ออกให้โดย
Issued Date วันที่ออกบัตร
Letter of Recommendation / Testimonial /
Employment Certificate
หนังสือรับรองการทำงาน
Marriage Certificate ทะเบียนสมรส
Valid Date / Expire Date วันที่บัตรหมดอายุ

 Army-Officer-icon

Military status สถานภาพทางการทหาร

Black slot / Exempted through Military Drawing Ballot
จับได้ใบดำ
Certificate of exemption from military service ใบปลดประจำการทหาร
Conscripted ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
Exempted ได้รับการยกเว้น
Military Discharge Letter ใบปลดประจำการทหาร
No Military Service ยังไม่เกณฑ์ทหาร
No Military Service Obligation ไม่มีพันธะทางทหาร
Reserved Officers’ Training CorpCourse (R.O.T.C.) หลักสูตรรักษาดินแดน (ร.ด.)

2-Hot-Home-icon

Residence ที่พัก

Boarding House / Dormitory                     หอพัก
Living with Parents พักอยู่กับพ่อ แม่                                  
Own House บ้านของตนเอง
Rent House บ้านเช่า
Student Housing หอพักมหาวิทยาลัย

1366405079_CatholicTemple

Religion ศาสนา

Buddhism                                                           ศาสนาพุทธ                                        
Christian ศาสนาคริสต์
Islam ศาสนาอิสลาม

Wedding-Rings-iconMarital status สถานภาพการสมรส

Divorced                                                               หย่าร้าง                                             
Married แต่งงานแล้ว
Single โสด
Separated แยกกันอยู่
Spouse คู่สมรส
Widowed เป็นหม้าย


ชาว DailyEnglish สามารถนำไปใช้ได้ตามสะดวกเลยครับ ติดตามเทคนิคในการสมัครงานดีๆได้ที่เว็บไซต์นี้เลยครับ ถ้าชอบบทความนี้อย่าลืมอย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆที่กำลังจะสมัครงานกันด้วยนะคร้าบ

คอมเมนต์ได้เลย!