การนับเลขถือเป็นบทเรียนแรกๆ ในการเรียนภาษาเลยทีเดียว สมัยพวกเราเรียนชั้นอนุบาลก็เริ่มนับ หนึ่ง สอง สาม จบเรียนจบปีก็ประกาศผลสอบว่าใครได้ลำดับที่หนึ่ง ที่สอง ที่สาม แต่รู้รึเปล่าว่าการเรียกเลขลำดับที่ในภาษาอังกฤษนั้นต่างจากภาษาไทย โดยแบ่งออกเป็น Ordinal number หรือ เลขลำดับที่ และ Carnidal number หรือ เลขจำนวนนับ

counting-numbers

นับเลขภาษาอังกฤษ

ลำดับตัวเลข คำอ่านภาษาอังกฤษ คำอ่านภาษาไทย
1st first เฟิร์สทฺ
2nd second เซคเคินดฺ
3rd third เธิร์ด
4th fourth ฟอร์ธ
5th fifth ฟิฟธฺ
6th sixth ซิคซฺธฺ
7th seventh เซฟวฺเวินธฺ
8th eighth เอทธฺ
9th ninth ไนธฺ
10th tenth เท็นธฺ
11th eleventh อิเล็ฟวเวินธฺ
12th twelfth ทเวลฟ์ธ
13th thirteenth เธอร์ทีนธฺ
14th fourteenth ฟอร์ทีนธฺ
15th fifteenth ฟิฟทีนธฺ
16th sixteenth ซิคซฺทีนธฺ
17th seventeenth เซฟวฺเวินทีนธฺ
18th eighteenth เอททีนธฺ
19th nineteenth ไนนทีนธฺ
20th twentieth ทเวนทิเอ็ธ
21st twenty first ทเวนทิเฟิร์สทฺ
22nd twenty second ทเวนทิเซคเคินดฺ
23rd twenty third ทเวนทิเธิร์ด
24th twenty fourth ทเวนทิฟอร์ธ
25th twenty fifth ทเวนทิฟิฟธฺ
26th twenty sixth ทเวนทิซิคซฺธฺ
27th twenty seventh ทเวนทิเซฟวฺเวินธฺ
28th twenty eighth ทเวนทิเอทธฺ
29th twenty ninth ทเวนทิไนธฺ
30th thirtieth เธอร์ทีธ
31st thirty first เธอร์ทิเฟิร์สทฺ
32nd thirty second เธอร์ทิเซคเคินดฺ
33rd thirty third เธอร์ทิเธิร์ด
34th thirty fourth เธอร์ทิฟอร์ธ
35th thirty fifth เธอร์ทิฟิฟธฺ
36th thirty sixth เธอร์ทิซิคซฺธฺ
37th thirty seventh เธอร์ทิเซฟวฺเวินธฺ
38th thirty eighth เธอร์ทิเอทธฺ
39th thirty ninth เธอร์ทิไนธฺ
40th fortieth ฟอร์ทิเอ็ธ
41st forty first ฟอร์ทิเอ็ธเฟิร์สทฺ
42nd forty second ฟอร์ทิเอ็ธเซคเคินดฺ
43rd forty third ฟอร์ทิเอ็ธเธิร์ด
44th forty fourth ฟอร์ทิเอ็ธฟอร์ธ
45th forty fifth ฟอร์ทิเอ็ธฟิฟธฺ
46th forty sixth ฟอร์ทิเอ็ธซิคซฺธฺ
47th forty seventh ฟอร์ทิเอ็ธเซฟวฺเวินธฺ
48th forty eighth ฟอร์ทิเอ็ธเอทธฺ
49th forty ninth ฟอร์ทิเอ็ธไนธฺ
50th fiftieth ฟีฟทิเอ็ธ
51st fifty first ฟีฟทิเฟิร์สทฺ
52nd fifty second ฟีฟทิเซคเคินดฺ
53rd fifty third ฟีฟทิเธิร์ด
54th fifty fourth ฟีฟทิฟอร์ธ
55th fifty fifth ฟีฟทิฟิฟธฺ
56th fifty sixth ฟีฟทิซิคซฺธฺ
57th fifty seventh ฟีฟทิเซฟวฺเวินธฺ
58th fifty eighth ฟีฟทิเอทธฺ
59th fifty ninth ฟีฟทิไนธฺ
60th sixtieth ซิคซทิเอ็ธ
61st sixty first ซิคซทิเฟิร์สทฺ
62nd sixty second ซิคซทิเซคเคินดฺ
63rd sixty third ซิคซทิเธิร์ด
64th sixty fourth ซิคซทิฟอร์ธ
65th sixty fifth ซิคซทิฟิฟธฺ
66th sixty sixth ซิคซทิซิคซฺธฺ
67th sixty seventh ซิคซทิเซฟวฺเวินธฺ
68th sixty eighth ซิคซทิเอทธฺ
69th sixty ninth ซิคซทิไนธฺ
70th seventieth เซฟวฺเวินทิเอ็ธ
71st seventy first เซฟวฺเวินทิเอ็ธเฟิร์สทฺ
72nd seventy second เซฟวฺเวินทิเซคเคินดฺ
73rd seventy third เซฟวฺเวินทิเธิร์ด
74th seventy fourth เซฟวฺเวินทิฟอร์ธ
75th seventy fifth เซฟวฺเวินทิฟิฟธฺ
76th seventy sixth เซฟวฺเวินทิซิคซฺธฺ
77th seventy seventh เซฟวฺเวินทิเซฟวฺเวินธฺ
78th seventy eighth เซฟวฺเวินทิเอทธฺ
79th seventy ninth เซฟวฺเวินทิไนธฺ
80th eightieth เอททิเอ็ธ
81st eighty first เอททิเฟิร์สทฺ
82nd eighty second เอททิเซคเคินดฺ
83rd eighty third เอททิเธิร์ด
84th eighty fourth เอททิฟอร์ธ
85th eighty fifth เอททิฟิฟธฺ
86th eighty sixth เอททิซิคซฺธฺ
87th eighty seventh เอททิเซฟวฺเวินธฺ
88th eighty eighth เอททิเอทธฺ
89th eighty ninth เอททิไนธฺ
90th ninetieth ไนนทิเอ็ธ
91st ninety first ไนนทิเฟิร์สทฺ
92nd ninety second ไนนทิเซคเคินดฺ
93rd ninety third ไนนทิเธิร์ด
94th ninety fourth ไนนทิฟอร์ธ
95th ninety fifth ไนนทิฟิฟธฺ
96th ninety sixth ไนนทิซิคซฺธฺ
97th ninety seventh ไนนทิเซฟวฺ เวินธฺ
98th ninety eighth ไนนทิเอทธฺ
99th ninety ninth ไนนทิไนธฺ
100th hundredth วันฮันเดร็ดธฺ

 

ข้อสังเกตในการอ่าน

เลขอันดับที่ลงท้ายด้วยเลข 1 มักอ่านออกเสียงว่า first (เฟิร์สทฺ) และมีตัวอักษรต่อท้ายด้วยอักษรสองตัว คือ st ยกเว้นลำดับที่ 11 ตัวเดียวที่จะอ่านว่า eleventh (อิเล็ฟวเวินธฺ) และลงท้ายด้วยอักษร th ตามหลังเลขลำดับที่

เลขอันดับที่ลงท้ายด้วยเลข 2 มักอ่านออกเสียงว่า second (เซคเคินดฺ) และมีตัวอักษรต่อท้ายด้วยอักษรสองตัว คือ nd ยกเว้นลำดับที่ 12 ตัวเดียวที่จะอ่านว่า twelfth (ทเวลฟ์ธ) และลงท้ายด้วยอักษร th ตามหลังเลขลำดับที่

เลขอันดับที่ลงท้ายด้วยเลข 3 มักอ่านออกเสียงว่า third (เธิร์ด) และมีตัวอักษรต่อท้ายด้วยอักษรสองตัว คือ rd ยกเว้นลำดับที่ 13 ตัวเดียวที่จะอ่านว่า thirteenth (เธอร์ทีนธฺ) และลงท้ายด้วยอักษร th ตามหลังเลขลำดับที่

เลขอันดับที่ลงท้ายด้วยเลข 4-9 มักอ่านออกเสียงตามปกติ ยกเว้นลำดับที่ 14-19 จะอ่านลงท้ายด้วย -teenth (-ทีนธฺ) และเลขลำดับที่เหล่านี้จะเขียนลงท้ายด้วยอักษร th

นอกจากนี้เวลาจะเรียกเลขลำดับที่นั้น ต้องใช้ article “the” นำหน้าเท่านั้น จะใช้ตัวอื่นนำหน้าไม่ได้ เช่น the first, the second, the third ซึ่งหมายถึงเลขลำดับที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ตามลำดับ

ถ้าหากเป็นเลขลำดับที่ที่เกินหนึ่งร้อยก็ใช้หลักการอ่านเหมือนเลขลำดับที่ถัดไป แต่เปลี่ยนเสียงการอ่านเลขตัวสุดท้ายเป็นเลขลำดับที่เท่านั้น เช่น

101st อ่านว่า one hundred and first (วันฮันเดร็ดแอนด์เฟิร์สทฺ)
200th อ่านว่า two hundredth (ทูฮันเดร็ดธฺ)
1000 th อ่านว่า one thousandth (วันเธาเซินธฺ)
10,000 th อ่านว่า ten thousandth (เท็นเธาเซินธฺ)
100,000 th อ่านว่า one hundred thousandth  (วันฮันเดร็ดเธาเซินธฺ)
1,000,000 th อ่านว่า one millionth (วันมิลเลียนธฺ)
10,000,000 th อ่านว่า ten millionth  (เท็นมิลเลียนธฺ)
100,000,000 th อ่านว่า one hundred millionth (วันฮันเดร็ดมิลเลียนธฺ)
1,000,000,000 th อ่านว่า one billionth (วันบิลเลียนธฺ)

เมื่อรู้แล้วว่าเลขลำดับที่และเลขจำนวนนับในภาษาอังกฤษนั้นใช้คนละตัวกัน เวลาทุกคนจะเลือกใช้ก็ต้องดูดีๆ ว่าจะนำไปใช้เรียกอะไร เช่น ฉันมีแอปเปิ้ล 5 ลูก จะใช้เป็นจำนวนนับว่า I have five apples. แต่ถ้าจะบอกว่าอยากได้แอปเปิ้ลลูกที่ 5 ลูกอื่นไม่เอา ให้ใช้ว่า I want just only the fifth apple. ลองนำคำศัพท์ไปฝึกใช้กันเยอะๆ นะคะ ฝนเชื่อว่า “Practice makes perfect.” เอาใจช่วยน้องๆ ทุกคนค่ะ  

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: Maths, Muslimthaipost

คอมเมนต์ได้เลย!