blank

หลักการใช้ Verb ฉบับเข้าใจง่าย

การสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการเขียนถ้าจะให้เข้าใจง่ายนั้น รูปประโยคจะต้องประกอบไปด้วย ประธาน (subject) +...
blank

ตาราง กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

กริยา 3 ช่อง คืออะไร? คำกริยาในภาษาอังกฤษ ซึ่งแบ่งออกเป็น...