blank

อธิบายแบบละเอียด! อาการนาม คืออะไร? (Abstract noun)

อาการนาม หรือ Abstract Noun คือคำนามที่ใช้บอกสถานะ...
blank

คำนามภาษาอังกฤษ (Noun)

คำนามภาษาอังกฤษคืออะไร? คำนาม (Noun) คือ คำที่ใช้เรียก คน สัตว์...